Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Start herstelwerkzaamheden griend en bos

Start herstelwerkzaamheden griend en bos

Deze zomer, van maandag 22 tot zaterdag 27 augustus, begint aannemer Woudstra Groen uit Gellicum met het dunnen van het bos in Rhenoy. In mei hebben een ecoloog en vrijwilligers door het griend en het bos gelopen. Op een ‘vlekkenkaart’ hebben zij bijzonderheden ingetekend. Zo was er een stuk met lange smalle bomen zonder kroon, ook wel staken genoemd. Om uit te groeien tot volwassen bomen, die ook tegen een storm kunnen, moet er gedund worden. Dit zal Woudstra Groen dus doen. In het bos blijven de stammen liggen, die verkocht worden aan de bewoners van Rhenoy. De inkomsten worden besteed aan onderhoud en herstel van het griend.

Het dorpsbos Rhenoy is van bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarde. In het dorpsbos ligt een griend, een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. Een groep bewoners uit Rhenoy gaat ervoor zorgen dat het griend weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Maar eerst voert een professionele aannemer het eerste grote herstelwerk uit. Dat zal plaatsvinden in week 34, van maandag 22 augustus tot zaterdag 27 augustus door Woudstra Groen. Het snoei- en zaagwerk gebeurt onder regie van de vrijwilligers. Door het bos te dunnen, krijgen andere bomen een kans om zich beter te ontwikkelen. Daarna neemt de Griendbrigade het onderhoud van de griend op zich. Zo wordt de griend weer herkenbaar gemaakt.

Wat is een griend?

Grienden zijn vochtige stukken land begroeid met wilgenbos, vaak ontstaan op plekken waar klei werd gewonnen. Vroeger ‘oogstten’ bewoners deze wilgenbossen waarbij ze de vrijkomende wilgentenen gebruikten voor dijkverdediging maar ook voor gebruiksvoorwerpen zoals gevlochten manden. Ze oogstten de wilgentenen meestal eens in de vier jaar, de staken werden dichtbij de grond afgesneden. Het wilgenbos bestond uit lage wilgenstobben die vaak op rabatten (grondrichels) stonden. Goed onderhouden grienden kunnen zeldzame mossen herbergen. Zeldzame vogels zoals snor, blauwborst, waterral en purperreiger gebruiken de grienden als broedgebied. Doordat de economische functie van grienden verdween, laat het beheer van grienden vaak te wensen over. Gevolg hiervan is dat ook het griend van Rhenoy is veranderd in opgaand wilgenbos.

De Griendbrigade

Om het griend niet verloren te laten gaan, is dus onderhoud nodig! De Griendbrigade, een groep bewoners uit Rhenoy, gaat het griend onderhouden en herkenbaar maken. Ze krijgen een training, zodat ze uiteindelijk zelfstandig onderhoud kunnen plegen aan het griend. Zodra het achterstallige onderhoud door de aannemer is weggewerkt, neemt de Griendbrigade het onderhoud van het griend van Rhenoy op zich. Stichting Landschaps-beheer Gelderland (SLG) begeleidt de oprichting van de landschapsbeheergroep, de Griendbrigade Rhenoy. Deze zal onderdeel zijn van de groenwerkgroep Rhenoy, dat zich ook met o.a. het Klompenpad bezighoudt. 

Woensdag 12 oktober vindt een informatieavond plaats over groene initiatieven in Rhenoy, zoals het Klompenpad en hoogstamfruit, waarin ook de Griendbrigade aan bod komt.

Geïnteresseerden die af en toe eens wilen meehelpen met een van de groenprojecten in Rhenoy kunnen zich hier aanmelden.