Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Notulen 38E ALGEMENE LEDENVERGADERING

logo-vdrNotulen 38E ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERENIGING DORPSBELANGEN RHENOY

 

Datum           :           maandag 14 Maart 2016

Plaats                        :           De Betuwe Poort

 

Aanwezige bestuursleden:

Martijn Gerrits,  Hannie de Keijzer, Frans Schulting, Anita de Bruin,  Jacques Westbroek.(afgevaardigde uit CCRh)

 Afwezig met kennisgeving:

Jan Gideonse en Jelle Hoppenbrouwer

  

    Aanwezige VDR leden: zie presentielijst (bijlage)

 

 

Opening.

De voorzitter Martijn Gerrits opent de vergadering met een woord van dank voor de aanwezigheid van een ieder.

 

Verslag 37e algemene ledenvergadering van 9 maart 2015.

De vervangend secretaris, Anita de Bruin leest het verslag voor. Er zijn geen op en of aanmerkingen.

 

Jaarverslag 2015.

Martijn presenteert een overzicht van het ‘wel en wee’ van de VDR in het afgelopen bestuursjaar. Het bestuur bestond uit 7 leden en het ledenaantal bedroeg 621 waarvan 148 junioren.

Helaas zijn ons in 2015 ook een aantal leden ontvallen;  waaronder veel te jong ons zeer actieve lid Marijke Dorresteijn. Aan haar waardevolle bijdragen aan ons verenigingsleven denken wij met dankbaarheid terug.

 

In dit jaarverslag noemt Martijn een aantal door de VDR georganiseerde activiteiten maar ook een aantal die niet rechtstreeks onder de VDR vlag vallen maar zeker  verdoemenswaardigs zijn in dit overzicht van een mooi jaar Rhenoy.

 • 2015 begon traditioneel met de oecumenische dienst en aansluitende gezellige nieuwjaarsreceptie; gevolgd door de veldtoertocht en running diner.

 • Na een geslaagde NL Doet waarin Speeltuin en Betuwe Poort een opfrisbeurt kregen werd er in het voorjaar door de inzet van een flink aantal vrijwilligers een prachtig Klompenpad aangelegd. Rhenoy is een toeristische attractie rijker!

 • Om zicht en toezicht te houden rondom ons dorpshuis werden camera’s geplaatst:  ‘Big Brother is watching’ de lieden die wat minder zuinig zijn op onze trots.

 • In Mei vond een succesvol/ gezellig dorpsfeest plaats; samen met de 11- dorpen fietstocht is de huidige opzet klaar voor een mooie toekomst.

 • Tevens konden we als VDR zijnde het 35e bestaansjaar vieren, wat zeker niet het laatste lustrum feestje zal zijn.

 • En ..... tijdens de zomer is door een groepje enthousiaste vrijwilligers een stilgevallen traditie weer opgepakt: het Timmerdorp. Wat een ongelooflijk succes voor een nieuwe versie sinds jaren!

 

De Communicatie Commissie van de VDR heeft ook het afgelopen jaar weer veel werk bezet: o.a. zichtbaar bij de entrees van ons dorp, maar met name aangaande de nieuwbouw die in 2015 eindelijk is gestart. Een lang gekoesterde wens van velen komt nu daadwerkelijk tot stand.

Door wederom de inzet van een aantal vrijwilligers werd er een (financieel) succes behaald door ruim voldoende stemmen binnen te halen voor toekenning van een substantieel deel van het beschikbare leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen; ondermeer ter ondersteuning van het Timmerdorp.

Tijdens een update bijeenkomst betreffende het Dorpsplan bleek hoeveel er in 2.5 jaar tijd gerealiseerd is; maar ook wat nog wensen zijn.

Kortom, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd verenigingsjaar en dank aan alle commissies en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!

 

Financieel jaarverslag  2015.

Penningmeester Frans Schulting  geeft een toelichting bij de Jaarrekening 2015. De verschillende ‘plussen en minnen’ bij de inkomsten en uitgaven hebben geresulteerd een positief saldo van € 190; in vergelijking met het begrote verlies van €1000 een mooi resultaat. Frans geeft verder aan dat er in de opzet van de jaarrekening wederom een aantal technische aanpassingen is doorgevoerd waardoor een beter inzicht in de financiële positie van de VDR ontstaat. 

 

Rene  Bakker vraagt naar het financiële verslag van het Dorpsplan? Frans geeft aan dat het Dorpsplan niet onder de VDR valt en de financiële gegevens dan ook niet in de VDR Jaarrekening zijn opgenomen. Het Dorpsplan rapporteert aan de gemeente. Nadeel is dat het  dorp  niet kan zien wat er mee gebeurd.  Deze vraag zal worden voorgelegd aan de voorzitter van het Dorpsplan. Martijn gaat dit als lid van het Dorpsplan in hun vergadering.

 

Verslag kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Remco Dijk en Wim Zwarts heeft de financiële administratie en jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden. 

De penningmeester wordt onder dankzegging voor de uitgevoerde werkzaamheden ‘decharge’ verleend.

 

Begroting 2016

Frans geeft een korte uitleg bij de begroting 2016 die in samenspraak met de diverse VDR commissies is opgesteld. In navolging van het positieve saldo in 2015 is een klein positief resultaat opgenomen. De begroting wordt door de ALV goedgekeurd.

 

Lies vraagt naar de incassoformulieren als zij de nieuwe bewoners van de Oudenborch gaat interviewen. Frans gaat hiervoor zorgen.

Jacques vraagt naar het percentage leden dat het lidmaatschap via een automatische incasso laat verlopen; dit is ongeveer 40%.

 

Voorstel contributie

Het voorstel voor de contributie 2016 is € 2,50 voor jeugd t/m 16 jaar en € 6,00 voor volwassenen;  de contributie blijft dus  hetzelfde als in 2015. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

 

Bestuursverkiezing 2016

Aftredend en niet herkiesbaar: Jelle Hopenbrouwer.

Allen die aftredend en herkiesbaar zijn worden door de ledenvergadering voor een nieuwe periode benoemd.

Er wordt nog gezocht naar een nieuw lid voor de communicatie.

 

Verkiezing kascommissie          

Aftredend is Remco Dijk; niet aftredend is Wim Zwarts.

Jos Story meldt zich spontaan aan als nieuw lid, hetgeen door de vergadering in dank aangenomen.

 

Verkiezing vacatures commissieleden.

Alle commissies zijn op sterkte en er zijn geen vacatures. Een overzicht van de samenstelling van de VDR commissies staat in de Klepperman.

 

Overzicht CCRh activiteiten

De scheidend voorzitter Renee Bakker van de Communicatie Commissie Rhenoy (CCRh)  geeft een overzicht van de onderwerpen en activiteiten.

 • Nieuwbouw: de eerste fase van de bouw verloopt gestaag; de tweede fase wordt gestart.

 • Linge steiger:  één en ander wordt besproken met het waterschap en de gemeente

 • Inritten bij nieuwbouw,  30 km zone, snelheid in het dorp en handhaving  daarvan.

 • Een veilige schoolroute en ontsluiting van de nieuwbouw voor  langzaam verkeer.

 • Informatieborden bij de ingangen van Rhenoy zijn gerealiseerd.

 • CCRh inloopavond op informatiebord gezet; dit heeft tot meer respons geleid.

 • Hondenpoepzakjes: wordt bijgehouden door de  Fam. Temminck.

 • Ondergrondse containers zijn geplaatst.

 • Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden van subsidies voor activiteiten.

 • Nieuwe CCRh leden zijn Patrick van Leeuwen, en Co van den Anker.

 

Renee neemt na 8 jaar afscheid van de CCRh. Namens de VDR bedankt de aftredend voorzitter voor zijn jarenlange grote inzet.  Hulde!!

 


 

 

Rondvraag

Wim Zwarts:  er liggen kabels bij hem om de hoek die niet opgeruimd worden.

Dit moet men zelf melden bij de gemeente, deze heeft een klachtenmelding op de site van de gemeente Geldermalsen staan, via de mail krijgt men een bevestiging van de klacht.

 

Gerard Dorresteijn meldt dat ook de stoep kapot  is.

Dit moet men zelf melden bij de gemeente, deze heeft een klachtenmelding op de site van de gemeente Geldermalsen staan, via de mail krijgt men een bevestiging van de klacht.

 

Remco Dijk: Koningsdag is op  27 april en niet 30 april zoals abusievelijk in de Klepperman staat.

Jacques  Westbroek stelt de vraag waar kan je je informatie kwijt zodat deze op de website geplaatst kan worden. Anita Temminck kan dit doen. Maar er wordt nog gezocht naar een nieuw lid van het bestuur die deze communicatie op gaat pakken.

Lies Westbroek: het Dorpscafé en het Vrouwencafé zijn gestopt vanwege weinig belangstelling.

Renee Bakker: kan het jaarverslag op de website geplaatst worden?  Dat gaan we doen!

Sluiting en drankje, aangeboden door de V.D.R.

Martijn bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40.