Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Woningbouw Rhenoy flinke stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft met Story Beheer BV overeenstemming bereikt over het gefaseerd tot ontwikkeling brengen van een nieuwe woningbouwlocatie op het voormalige terrein van een autodemontagebedrijf aan de noordzijde van Rhenoy. Op maandag 7 oktober jl. is deze overeenstemming door het zetten van de nodige handtekeningen formeel bekrachtigd.

De gemaakte afspraken liggen geheel in de lijn van het coalitieakkoord 2012-2014 en op dit onderwerp betrekking hebbende richtinggevende uitspraken zoals die door de gemeenteraad zijn gedaan.

Concreet gaat het om het realiseren van een gevarieerd samengestelde nieuwe woonwijk met in totaal 80 woningen. Het op te stellen bestemmingsplan voorziet in het in een eerste fase bouwen van 55 woningen. Zodra voltooiing van deze eerste fase nadert, wordt via een eenvoudige planologische procedure de weg vrijgemaakt voor het aanvullend bouwen van de resterende 25 woningen.

Nog dit jaar wordt het voorontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage gelegd. Inwoners en andere belangstellenden kunnen zich hierover nader laten informeren tijdens een speciale inloopavond op maandag 4 november a.s. , van 19.30 tot 21.00 uur, in ‘De Betuwepoort’ in Rhenoy. Wanneer de gehele bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt zou al in het derde kwartaal 2014 met eerste bouwwerkzaamheden kunnen worden begonnen. Een optimistische inschatting, maar zeker niet onrealistisch gelet op de binnen Rhenoy breed levende wens om in dit dorp nieuwe woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Met dit project wordt tegelijkertijd een noodzakelijke bodemsanering mogelijk en kan een verouderde bedrijfsbestemming definitief verdwijnen.