Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Belangrijk nieuws van de Communicatie Commissie

Op dit moment wordt er al 27 jaar gesproken over nieuwbouw in Rhenoy, beloften worden gedaan en even gemakkelijk niet nagekomen. Het fenomeen nieuwbouw is opnieuw actueel,  echter het zal u nauwelijks verbazen maar er is opnieuw enige vertraging ontstaan in de uitvoering. Wij willen u als inwoner graag even bijpraten over de laatste stand van zaken.

Op 30 september 2010 belegde de gemeente Geldermalsen in samenwerking met  projectontwikkelaar AM Wonen een informatieavond voor inwoners van Rhenoy in De Betuwe Poort. Die avond kreeg Rhenoy inzage in een nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige sloperij aan de Dorpsstraat. Alle betrokkenen waren het eens, eindelijk zou Rhenoy haar nieuwbouw krijgen. Helaas nu 9 maanden later zijn we nog onvoldoende verder.

Al maandenlang zijn alle initiatieven, voor welke vorm van nieuwbouw dan ook, volledig stilgelegd. De reden die hiervoor door de wethouder is aangevoerd, is het feit dat begin dit jaar vanuit de provincie is aangedrongen, ook naar Geldermalsen toe, om terughoudend te zijn met nieuwbouw. Het aantal te bouwen woningen in het rivierengebied moet worden teruggebracht. Bovenstaande werd door wethouder Buurman iedere keer benadrukt zodra zij concreet gevraagd werd over de vorderingen inzake nieuwbouw Rhenoy. Aanvullend hierop gebruikte zij in haar uitleg telkenmale (in de commissie Grondgebied, in de pers en in de gesprekken die wij met haar hebben gehad) een aanvullende reden voor de stilgelegde procedure: “Ondanks een overgrote meerderheid van de inwoners van Rhenoy voorstander is van de plannen, niet iedereen in Rhenoy het eens is met de aantallen woningen, met de verkaveling van het gebied en/of de planning van de bouw.” Zij doelde hierbij op de petitie met verzamelde handtekeningen van het buurtcomité.

Vanaf augustus 2010 heeft de CCRh intensief contact gehad met de gemeente over de bouwplannen, totdat begin dit jaar de informatie uitwisseling ineens stokte vanuit Geldermalsen. Van het ene op het andere moment niets meer.

Uiteraard hebben wij ons daar niet bij neergelegd en daarom heeft de CCRh de afgelopen maanden een offensief geopend richting gemeente. Dit alles om de stilte rond nieuwbouw in ons dorp te doorbreken en om het geluid vanuit Rhenoy onder de aandacht te brengen bij het college van B&W en bij de gemeenteraad.

Het offensief is geopend op 17 maart waarbij ieder raadslid van ons een persoonlijke brandbrief (klik hier) heeft ontvangen met daarin feiten, uitleg en een vraag om hulp.

Op 11 mei heeft de Communicatie Commissie Rhenoy voor de tweede maal in korte tijd gebruik gemaakt van haar recht om in te spreken tijdens een vergadering van de commissie Grondgebied van de Gemeente Geldermalsen. CCRh voorzitter René Bakker heeft de gelegenheid gekregen om zijn goed onderbouwde betoog te houden aan het begin van deze vergadering. Aansluitend was voor de raadsleden het onderwerp voldoende belangrijk om het thema nieuwbouw Rhenoy direct op de agenda te plaatsen en te bediscussiëren. Reden voor deze actie van de CCRh zou je een “wake up call” kunnen noemen richting raadsleden. Een definitieve beslissing om eindelijk tot actie over te gaan wordt nu al maandenlang door de verantwoordelijken vooruit geschoven. Daarbij komt dat de Gemeente Geldermalsen wel volop de nieuwbouw in Meteren (Plantage) en Geldermalsen (Lingewaarden) stimuleert. Bij binnenkomst in het Gemeentehuis valt in de hal direct het grote billboard op van het plan De Plantage in Meteren, ook liggen er her en der flyers van dit plan op de tafels en als klap op de vuurpijl is aan de 180 werknemers van de gemeente verzocht familieleden, vrienden en bekenden aan te brengen voor een bouwkavel op het plan De Plantage. De werknemer die iemand daadwerkelijk aanbrengt ontvangt daarvoor van zijn werkgever, dus de gemeente, een bonus van maar liefst € 500,00. Maar over de Rhenoyse nieuwbouw totale stilte.

Bijeenkomsten
Een volgende misschien ongebruikelijke, maar zeer effectieve stap was alle raadsfracties uit te nodigen in ons dorp. Inmiddels zijn er 6 bijeenkomsten geweest in De Betuwe Poort met respectievelijk de steun- en raadsfracties van: de PvdA, Dorpsbelangen, CDA, D66, VVD, en tenslotte in de eerste week van juli nog de fractie van de SGP. Ook is een aparte bijeenkomst belegd met de drie wethouders van Geldermalsen samen. Steeds aan het begin van elke bijeenkomst hebben alle gasten met ons eerst een aantal locaties bezocht in ons dorp. Daarna kregen zij een ongeveer anderhalf uur durende presentatie waarin o.a. wetenswaardigheden van Rhenoy en belangrijke actuele onderwerpen in het kader van leefbaarheid, zoals woningbouw, dorpsplannen en een servicepunt in ons dorpshuis de revue passeerden. Tijdens en na de presentatie was er steeds volop gelegenheid om met elkaar te discussiëren. Wij kunnen u verzekeren dat het een tijdrovende, maar zeer zinvolle manier is om je standpunten en ideeën met elkaar uit te wisselen. Wij zijn nu dan ook redelijk optimistisch wat betreft de toekomstige nieuwbouw, we zijn er nog lang niet maar er gloort hoop op een voor alle partijen acceptabel resultaat.

Waarom is nieuwbouw in Rhenoy eigenlijk belangrijk? Wij denken om een tweetal redenen!
In de eerste plaats is het dé manier om van een ongelooflijk vervuild stuk Rhenoy af te komen. Het sloperijterrein staat in de top-10 van meest vervuilde locaties in Gelderland. De provincie is bereid om alle medewerking te verlenen om het terrein schoon te maken, echter wel met de voorwaarde dat er na de sanering vervolgens woningbouw moet plaatsvinden op deze locatie.

De tweede reden is, dat nieuwbouw voor de toekomstige leefbaarheid in Rhenoy van groot belang is en dat daardoor onze, nu al beperkte aantal, voorzieningen in stand kan worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de school, de BSO, het verenigingsleven, het dorpshuis, de kerk, zelfstandig ondernemers en de speeltuin. Het is voor Rhenoy van cruciaal belang dat deze voorzieningen in stand worden gehouden en dat onze jeugd, inwoners en oud inwoners een kans hebben om in het dorp passende huisvesting te vinden. Zoals eerder vermeld zijn al deze onderwerpen in de presentaties voor de raadsleden en wethouders aan de orde gekomen.

Het afgelopen half jaar is er met betrekking tot de nieuwbouwplannen in Rhenoy een tweetal petities met handtekeningen, persoonlijke initiatieven vanuit het dorp, aan de verantwoordelijke wethouder (Buurman) overhandigd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de CCRh aanwezig en betrokken. Respectievelijk zijn er 140 handtekeningen van het buurtcomité en 270 handtekeningen van een groep inwoners aangeboden waarmee de ondertekenaars van deze petities aangeven dat ze allemaal achter nieuwbouw staan in ons dorp. Over de concrete uitvoering verschillen we soms van mening, en dat moet ook kunnen. Primair is belangrijk op dit moment dat niet uitsluitend wordt gesproken over nieuwbouw op de Plantage in Meteren en over het project Lingewaarden in Geldermalsen, maar dat we vanuit ons dorp het geluid laten horen dat nieuwbouw in Rhenoy niet stil mag komen te liggen en zeker niet ten koste mag gaan van het wél (versneld) door laten gaan van het project Lingewaarden. Het project in Rhenoy is qua situatie namelijk vergelijkbaar met Lingewaarden en qua milieu-impact even urgent! Dus waarom wel daar en hier niet?

Ter bevestiging van deze situatie én de gegeven presentaties heeft de CCRh tenslotte een brief aan alle raadsleden en het college (klik hier) gestuurd. Deze zou op de eerstvolgende Raadsvergadering als ingekomen stuk aan de orde komen… en die vergadering kwam al snel.

Na een drukke tijd met veel overleg met de politieke partijen en wethouders kunnen we vanuit de CCRh goed nieuws melden. Afgelopen Raadsvergadering (28 en 29  juni 2011) heeft Rhenoy goede resultaten geboekt.

Woningbouw
Op basis van de ingezonden brief vanuit de CCRh en tevens inspraak door de voorzitster van de VDR werd namelijk een motie door de politieke partijen ingediend. Vanuit D66, gesteund door PvdA, CDA en Dorpsbelangen werd een motie ingediend om de bestemmingsplanwijziging verder in behandeling te gaan nemen en niet te laten wachten op de behandeling van het woningbehoeftenonderzoek in het najaar 2011. Na een kleine aanpassing in de motie, sloot hier ook de VVD bij aan, dus deze motie is maar liefst gesteund door alle politieke partijen met uitzondering van de SGP.

Concreet betekent dit dat wethouder Buurman in actie moet komen om de wijziging door te voeren en dat woningbouw in Rhenoy weer een stapje dichterbij komt. De spreekwoordelijke trein rijdt weer! Bij de bestemmingsplanwijziging zal verder overleg gaan plaatsvinden over de omvang en fasering van het project. Maar het is nu in ieder geval wel duidelijk toegezegd dat er woningbouw in Rhenoy gaat komen. We moeten en zullen alle ontwikkelingen nauwkeurig op de voet blijven volgen. Zodra er nieuws is, houden wij u op de hoogte!

Dorpsplan
Verder stond het onderwerp “dorpsplan” op de raadsagenda. De raad moest beslissen welke dorpen in aanmerking komen voor een pilot-project onder de professionele begeleiding van de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland. En dergelijke begeleiding kost uiteraard veel geld.
Een dorpsplan wordt, onder begeleiding van deze instantie, door en voor bewoners van Rhenoy opgesteld met als doel de huidige en toekomstige leefbaarheid in het dorp te bepalen en wat daarvoor aan acties uitgevoerd dienen te worden. In de volgende Klepperman en op de website zal hier (na de zomervakantie) verder uitleg over worden gegeven. Want… ook voor het dorpsplan heeft Rhenoy namelijk succes behaald! De partijen PvdA, CDA, Dorpsbelangen en VVD stemden voor, dat Rhenoy ook mag gaan deelnemen aan het pilot-project, samen met Tricht en Enspijk. D66 en SGP stemden tegen.

Als CCRh  hebben we de laatste maanden niet voortdurend met u, als inwoners van Rhenoy, kunnen communiceren. Het was een bewuste keuze om ons volledig te focussen op de politieke partijen om de voor Rhenoy belangrijke onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. De keuze was voor ons als communicatie commissie niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om de politieke partijen van gelijke informatie te kunnen voorzien.

Nu kunnen we de frequentie van communiceren weer opschroeven. We zullen na de zomervakantie regelmatig de communicatie met u opzoeken en we vragen u om ook ons op te zoeken voor uw mening. Een goede mogelijkheid hiervoor is de inlooptijd aan het begin van de eerstvolgende vergadering van de CCRh op 6 september 2011 om 20:15 uur.

Met vriendelijke groet,
Communicatie Commissie Rhenoy,

René Bakker
Jacques Westbroek
Chris van Dorst
Trudy de Kroon
Rutger van Stappershoef
Ruut Nieuwenhuis
Anton Verstegen
Richard Lenters