Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Wijzigingen VDR-bestuur

Mutaties bestuursleden
Op 7 december j.l. heeft Miranda de Keijzer haar functie van penningmeester binnen het VDR-bestuur per direct neergelegd. We vinden dit als bestuur erg jammer, maar we begrijpen ook haar redenen (zie brief). Gelukkig zijn er inmiddels ook weer 2 nieuwe bestuursleden bijgekomen. Marjo Jansen en Martijn Gerrits hebben zich aangemeld. Begin 2011 komt het nieuwe bestuur bij elkaar om de bestuurlijke taken onderling te verdelen. Zodra de nieuwe functieverdeling bekend is, kunt u dit lezen op de website of in de Klepperman.

In 2011 terug naar de basis
Zoals bij de oprichting van de VDR in 1980 bedoeld is, willen we vanaf 2011 als VDR-bestuur weer terug naar de basis: functioneren als toezichthoudend bestuur, werkend vanuit een beleidsplan met bijbehorende begroting.
In 1980 werd aan het dorp namelijk een beleidsplan 1981-1984 voorgelegd, welke de volgende 4 punten regelde:

1. wat dienen we de komende jaren te ondernemen in Rhenoy;
2. welke prioriteiten geeft het bestuur daaraan;
3. hoe te organiseren;
4. en hoe kan één en ander gefinancierd worden

Bovenstaande is in de loop der tijd verwaterd. De laatste jaren was het zo dat het voltallige VDR-bestuur in de feestcommissie vertegenwoordigd was. Vanaf 2011 wordt dit weer los gekoppeld. Activiteiten zoals de bingo’s, die de afgelopen jaren nog door het VDR-bestuur werden georganiseerd, zullen dan eveneens worden opgepakt vanuit de feestcommissie. 
Doordat alle commissies van de VDR al jaren goed lopen, met een goed eigen (financieel) verantwoordelijkheidsgevoel, is de oorspronkelijke beleidsmatige rol van het VDR-bestuur vanaf 2011 zeker mogelijk. We streven er naar dat ieder VDR-bestuurslid in minimaal 1 van de commissies zal blijven deelnemen.

Hoe nu concreet verder…
Het VDR-bestuur wil in 2011 graag met alle relevante partijen in ons dorp samenwerken aan een gezamenlijk dorpsplan voor de komende jaren.
Een dorpsplan is een ‘meerjarenplan’ over de huidige en toekomstige leefbaarheid in ons dorp Rhenoy voor alle doelgroepen (jeugd, jongeren, senioren) en raakt bijvoorbeeld onderwerpen zoals:

- voorzieningen (school, dorpshuis, verenigingen, evenementen, etc.)
- veiligheid (veilige woon- en leefomgeving, verkeersveiligheid, verloedering, etc.)
- cultuur (beeldbepalende elementen, historie, zichtlijnen, etc.)
- zorg en welzijn (welzijn ouderen, WMO, mantelzorg, etc.)
- milieu (groenvoorziening, wateroverlast, etc.)

U heeft hierover deze maand al een en ander kunnen lezen in ‘Gemeente Geldermalsen Magazine’. Klik hier om het artikel te lezen.
Om tot een gezamenlijk dorpsplan te komen zal er, in samenwerking met gemeente Geldermalsen, een werkgroep van dorpsbewoners geïnstalleerd worden, die als ‘spil’ tussen alle relevante partijen zal fungeren. Naar aanleiding van het artikel hebben diverse mensen zich al aangemeld voor deze werkgroep. We houden u op de hoogte! 

Maak ons compleet!
In het VDR-bestuur is nog ruimte voor 2 bestuursleden, dus mocht u het leuk vinden om slechts 1 keer per kwartaal mee te vergaderen en vanuit een bestuurlijke rol uw steentje te willen bijdragen aan de leefbaarheid in Rhenoy, dan bent u van harte uitgenodigd!

Tot slot willen wij iedereen alvast een gelukkig en gezond 2011 toewensen! We zien iedereen graag op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 2 januari in de Betuwe Poort.

Met vriendelijke groet,

Het VDR-bestuur,

Trudy de Kroon
Anita de Bruin
Marjo Jansen
Martijn Gerrits
Kees Temminck