Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Informatieavond nieuwbouw

Geachte inwoners,

Het is u bekend, dat al langere tijd wordt gewerkt aan een plan voor woningbouw op het terrein van het voormalige autodemontagebedrijf aan de Dorpsstraat, een project van projectontwikkelaar AM Wonen uit Nieuwegein. Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor deze nieuwe woonwijk op tafel. Hoewel met een aantal kanttekeningen heeft het college van burgemeester en wethouders in beginsel hier positief op gereageerd. Daarbij is uiteraard goed gekeken of aan de door de gemeente vooraf meegegeven randvoorwaarden voor dit project is voldaan.

Zowel AM Wonen als het college hechten eraan u als inwoners van Rhenoy in een zo vroeg mogelijk stadium over dit project te informeren. Met de Communicatiecommissie van de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy zijn hierover afspraken gemaakt.

Op donderdagavond 30 september a.s. organiseert AM Wonen, in samenwerking met de gemeente Geldermalsen, om 20.00 uur in ‘De Betuwepoort’ een informatieavond. U wordt die avond in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het schetsontwerp en hierop uw eerste reactie te geven. Vanuit de gemeente zal het verdere proces rond dit project worden toegelicht. Van een formele bestemmingsplanprocedure, met terinzagelegging, inspraak en bezwaar- en beroepsmogelijkheden is in dit stadium nog geen sprake. Deze procedure volgt later.

Via deze bewonersbrief nodigen wij u mede  namens AM Wonen van harte uit tot het bijwonen van deze informatieavond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.geldermalsen.nl > projecten > Rhenoy.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

C.H.W. Buurman, wethouder Ruimtelijke Ordening