Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Doel Dorpsplan 'Mooi Rhenoy'

De kracht van de huidige leefbaarheid in Rhenoy ligt bij de diverse bestaande verenigingen en de vele vrijwilligers. Er worden jaarlijks uiteenlopende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Ook zijn de voorzieningen in het dorp, zoals het dorpshuis, de speeltuin, de basisschool, peuterspeelzaal en brede school goed onderhouden en uitgerust. En de bevolkingsopbouw van ons dorp, met ruim een derde aan jeugd/jongeren, ziet er heel gezond uit. In de afgelopen decennia is veel bereikt.
Kortom, het dorp Rhenoy kent anno 2012 een sterke sociale infrastructuur en een gezonde bevolkingsopbouw. Het is belangrijk dit voor de toekomst te kunnen vasthouden door gezamenlijk een goed uitgedacht plan uit te werken. Daarom is in 2012 de mogelijkheid aangegrepen om deel te nemen aan de 'pilot Dorpsplan' van de gemeente Geldermalsen. En om te komen tot een breed gedragen Dorpsplan is een dorpswerkgroep geformeerd met daarin vertegenwoordigers uit alle geledingen van Rhenoy.

Het doel van het Dorpsplan is om de leefbaarheid in Rhenoy samen te behouden en te vergroten voor nu en in de toekomst. Om dit mogelijk te maken zullen we (blijvend) gezamenlijk tot actie moeten overgaan. Bij passief toekijken zal de toekomstige leefbaarheid achteruit gaan, zo hebben wij in 2012 met elkaar geconstateerd. Want verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen kampen dan met een tekort aan bestuursleden, het aantal leerlingen op school loopt terug, er is onvoldoende woningaanbod aan de onderkant en middenmoot van de markt en het gevoel van veiligheid neemt af. Jongeren kunnen zich onvoldoende vestigen, voorzieningen lopen terug doordat er onvoldoende nieuwe aanwas is en uiteindelijk zal de sociale infrastructuur verschralen doordat het dorp vergrijst. Alleen in een dorp waar ruimte is voor ontwikkeling en nieuw perspectief zal de leefbaarheid op peil gehouden kunnen worden. Daarvoor zullen we zelf het initiatief moeten nemen. De overheid kan en zal niet langer als vangnet voor alle wensen fungeren.

Om deze risico’s af te wenden heeft de dorpswerkgroep met de inwoners van Rhenoy een gezamenlijk doel geformuleerd over waar we als dorp willen staan over zo’n 10 jaar en acties gedefinieerd om dat doel te realiseren. Deze acties zullen de komende jaren worden uitgevoerd zodat wij ons doel realiseren: een leefbaar Rhenoy met goede (sociale) infrastructuur, gevoel van veiligheid en perspectief voor de toekomst. Daarvoor zullen we met elkaar aan de slag moeten waarbij iedereen op basis van zijn of haar eigen talenten een bijdrage levert. Veel is en wordt al gedaan waardoor Rhenoy een mooi dorp is om in te wonen. Met de uitvoering van de actiepunten uit dit plan maken we het samen nog mooier! Vandaar de naam: Dorpsplan 'Mooi Rhenoy'.